Takip Edin

OSGB Duyuruları

Meslek Hastalığı Nedir ?

Yayınlanma tarihi

-

Meslek Hastalığı Nedir ?

Meslek Hastalığı Nedir ?

Bir meslek hastalığı, iş ortamınızın veya işinizle ilgili faaliyetlerin neden olduğu bir sağlık durumu veya bozukluğudur.(örn. Kanser, kas-iskelet sistemi bozuklukları, travma sonrası stres vb.). ÇSGB‘nin resmi web sitesinde meslek hastalığının daha geniş tanımlarını bulabilirsiniz.

Meslek Hastalığı Tespiti

Meslek hastalığını tespit etmek oldukça karmaşık bir bir konudur. Meslek hastalığını tespit ederken bir çok kriter dikkate alınmalıdır. Meslek hastalığının varlığının sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekir. Ancak bu tek başına yeterli olmaz. Şöyle ki; SGK ile anlaşması olan bir sağlık kuruluşundan sağlık kurulu raporu alındıktan sonra bu rapor SGK’ya verilir ve son kararı yine SGK bünyesindeki kurum sağlık kurulu verir. SGK kararını verirken hem raporu inceler hem de gerek görürse işyerindeki çalışma şartlarını ve bunun tıbbi sonuçlarını içeren denetim raporunu ve diğer belgeleri de inceler.

Meslek Hastalıklarına Neden Olan Faktörler

 • Biyolojik ajanlar – bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, böcekler, bitkiler, kuşlar, hayvanlar, insanlar vb.
 • Kimyasal maddeler-berilyum, kurşun, benzen, izosiyanatlar, vb.
 • Ergonomik sorunlar – tekrarlayan hareketler, iş istasyonunun hatalı kurulumu, zayıf aydınlatma, araçların zayıf tasarımı, vb.
 • Fiziksel ajanlar – iyonize ve iyonlaştırmayan radyasyon, manyetik alanlar, basınç aşırılıkları (yüksek basınç veya vakum), aşırı sıcaklıklar, gürültü, titreşim vb.
 • Psikososyal sorunlar-stres, şiddet, zorbalık, taciz, tanıma eksikliği vb.Aşağıdakileri içeren bir meslek hastalığının gelişimini belirleyen diğer faktörler vardır:
 • Vücuda giren doz veya doz miktarı
 • Süresi veya maruz kalma süresi
 • Vücuda giriş yolu
 • Kimyasalların toksisitesi
 • Vücuttan kaldırılması
 • Biyolojik varyasyon (bireysel duyarlılık)
 • Sinerji (örn. Sigara, alkol kullanımı, diğer kimyasallara maruz kalma) gibi etkileşimin etkileri .
 • Tehlikeli maddeye maruz kalmak sadece bir kerede ya da sadece çok küçük miktarlarda meydana gelebilir ya da maruziyet günlük ve / veya çok büyük miktarlarda olabilir. İşteki hafta veya yıl sayısı, maruz kalma derecesinin bir tahminini sağlayabilir. Genel olarak, maruziyet ne kadar yüksekse (süre ve / veya miktar), sağlık etkisi geliştirme riski o kadar yüksektir
İlginizi Çekebilir:  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

Meslek Hastalığı Örnekleri

ÖRNEK

Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “silikoz” , “Pnömokonyoz”, “Antrekozis” gibi hastalıklar işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen meslek hastalıklarından sayıldığı gibi sıtma savaş işyerlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları “şarbon” son yıllarda gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde de görülen “kuş gribi” gibi hastalıklarında işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelmesi nedeniyle meslek hastalığı sayılmaktadır.

Meslek hastalığının tespiti

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.
Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirler, herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Sosyal Güvenlik Kurumunun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığının bildirilmesi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Bildirim doğrudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yada e-Sigorta ortamında yapılabilir. Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.

İlginizi Çekebilir:  İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik

ÖRNEK

02/05/2008 Cuma günü “silikoz” teşhisli meslek hastalığına tutulduğunu hekim raporundan öğrenen Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların işvereni ya da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu öğrendiği günden itibaren 06/05/2008 Salı günü sonuna kadar Kuruma bildirmesi gerekmektedir.

Kanunun 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edileceği öngörüldüğünden, öncelikle meslek hastalığının Kuruma bildirilip bildirilmediğinin araştırılması, süresi içinde bildirilmemiş ise, Kurumun haberdar olduğu tarih itibariyle herhangi bir masrafın yapılıp yapılmadığı, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenip ödenmediğinin araştırılması, şayet yapılmış bir masraf tespit edilirse sigortalının işvereninden veya işveren durumundaki Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıdan alınması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu kimseler tarafından madde metninde öngörülen süre içinde meslek hastalığının Kuruma bildirildiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılmayan tedavi masrafları ile ödenmeyen geçici iş göremezlik ödeneklerinin ise, Kanunda aksine bir hüküm olmadığından bu tarihten sonra karşılanması gerekmektedir.

Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenir ?

Tehlikeleri nasıl ortadan kaldıracağınızı ve iş yerinizdeki riskleri nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için  ÇSGB ve diğer sağlık ve güvenlik kurumları ile sağlayıcılarından gelen bilgileri kullanın. Bazı tehlikeler ve bunların kontrolleri mevzuatta özellikle belirtilecektir. Her durumda, işverenin gerekli özeni gösterme görevi vardır ve “işyerinde yaralanma veya kazaların önlenmesi için belirli koşullar altında tüm makul önlemleri almaktan” sorumludur.

Bir tehlikeyi kontrol etmek için net bir yolun bulunmadığı durumlarda ya da mevzuat bir sınırlama ya da yönerge uygulamıyorsa, “iyi uygulama” ya da “iyi uygulama” ne ilişkin mesleki hijyenist ya da güvenlik uzmanı gibi iş sağlığı profesyonellerinden rehberlik etmelisiniz. standart uygulamada “bu durumda çalışırken.

İlginizi Çekebilir:  İşe Sağlık Sağlık Raporu

Genel olarak:

 • İşyerinizdeki tehlikeler hakkında bilgi edinin (örneğin, hangi ürünlerin kullanıldığını öğrenin, ağır kaldırma gibi eylemlerin bedeni nasıl etkileyebileceğini, vs. öğrenin).
 • İşverenler, çalışanları iş yerindeki tehlikelerden korumak için tasarlanmış sistemler, programlar, prosedürler ve uygulamaları geliştirmelidir – ve çalışanları izlemelidir .
 • Çalışanlara tüm sağlık tehlikelerini ve maruz kalmalarını iletin. Mevcut tehlikeler için uygun bilgi ve eğitimi sağlayın.
 • İşe bağlı olabileceğini düşündüren özelliklere sahip olabilecek yaralanma veya hastalıkları araştırmak için sağlık çalışanlarıyla çalışın. (Örneğin, çalıştığınız yerde, iş yaptığınız yerde ve hangi ürünlerle çalıştığınızı söyleyin).
 • Çalıştığınız tüm iş ve sektörlerin bir listesini tutun.

Meslek hastalıklarının ofislerde görülme olasılığı da oldukça fazladır ofislerde iş sağlığı ve güvenliği yazımızda ofis içerisinde meslek hastalığına karşı almanız gereken önlemleri bulabilirsiniz.

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik

Yayınlanma tarihi

-

İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği Değişikliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik (12 Mart 2019)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Resmî Gazete

12 Mart 2019 SALI

Sayı : 30712

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “08.11.06”, “28.30.16”, “47.24.01”, “47.25.01”, “47.26.01”, “47.54.90”, “47.62.03”, “47.81.02”, “47.81.05”, “47.81.90”, “47.89.05”, “52.29.01”, “56.10.18”, “88.91.01”, “88.99.08”, “93.29.02” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “43.22.01”, “47.11.03”, “47.81.01”, “47.81.03”, “47.81.04”, “47.81.06”, “47.81.07”, “47.89.02”, “47.89.03”, “47.89.06”, “47.89.07”, “47.89.08”, “47.89.09”, “47.89.11”, “47.89.12”, “47.89.14”, “47.89.15”, “47.89.16”, “47.89.17” ve “56.10.05” satırları yürürlükten kaldırılmış; “23.99.09” satırından sonra gelmek üzere “23.99.10” satırı, “43.22.05” satırından sonra gelmek üzere “43.22.06” ve “43.22.07” satırları, “47.11.02” satırından sonra gelmek üzere “47.11.05” ve “47.11.99” satırları, “47.81.12” satırından sonra gelmek üzere “47.81.13” satırı, “47.89.19” satırından sonra gelmek üzere “47.89.20”, “47.89.21” ve “47.89.22” satırları, “56.10.19” satırından sonra gelmek üzere “56.10.20” ve “56.10.21” satırları, “85.59.15” satırından sonra gelmek üzere “85.59.16” satırı ile “86.90.16” satırından sonra gelmek üzere “86.90.17” satırı eklenmiştir.

Tehlike Sınıfları Tebliğ

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

İşyeri Tehlike sınıflarının  listesine tam olarak  buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir:  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği
Devamını oku

OSGB Duyuruları

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Yayınlanma tarihi

-

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Güvenlik ve sağlık işaretleri iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlar ve ortamda bulunan diğer insanlara bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretler olarak tanımlanır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde de bahsedildiği üzere bu işaretler  2e ayrılmaktadır;

1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; Yasaklayıcı, uyarıcı, emredici ve acil kaçış yolları ve ilkyardım bölümlerinin yerlerini belirten levhalardır.
2. Geçici işaretler; Gerekli durumlarda kullanılmak üzere (örneğin çalışanların acil tahliyesi vs.) ışıklı işaretler, sesli sinyaller, el işaretleri veya sözlü iletişim şeklinde kullanılabilir.
Güvenlik sağlık işaretleri kendi amaçlarına göre renklendirilecektir. Yönetmelikte nasıl olmaları gerektiğine dair bilgiler verilmiştir.

Yasaklayıcı işaretler; Daire şeklinde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve diyagonal çizgi şeklinde olur.

 

Yangınla Mücadele İşaretleri; Dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

Uyarı işaretleri; Üçgen biçiminde, sarı zemin üzerine siyah piktogram ve siyah çerçeve

Güvenlik sağlık işaretleri

Emredici işaretler; Daire şeklinde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri 2

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri; Dikdörtgen veya kare şeklinde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvelik ve sağlık işaretlerinden bahsederken, çalışanlar üzerinden sınırlandırmak doğru değildir. Aslında tüm yaşam alanlarında (binalar, okullar, hastaneler, kamu kurumları, özel işyerleri, yollarda trafik işaretleri gibi), insanların yaşam kalitesini koruyan, tehlikelere karşı uyaran, bulunulan yer hakkında bize bilgiler veren işaretlerdir. Örneğin; bir inşaat sahasına girerken girişe asılan emredici işaretler, yalnızca orda çalışanları değil, inşaat alanına girmek zorunda olan herkesi kapsamaktadır. Levhada bulunan baret tak işaretine herkes uymak zorundadır. Veya elektrik panosu üzerinde bulunan uyarı işareti, bizi orda ki tehlikeye karşı uyaran bir işarettir ve o ortamda bulunan herkesin buna uyması önem arz etmektedir.
Sabit ve kalıcı işaretler yönetmelik gereği zorunlu olan işaretlerdir.

İlginizi Çekebilir:  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

Güvenlik ve sağlık işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi aşağıdaki şekildedir:

 • Çalışanların güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanlarla birlikte işçi olmayanların da güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanların sürekli olarak dikkatli olmasını sağlar.
 • Çalışanların düzenli ve bilgili çalışmasını sağlar.
 • Çalışanların ele aldıkları işin düzgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.
 • Bilgilendirici, hatırlatıcı ve uyarıcı özellikler taşımaktadırlar.

Güvenlik Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İçin Tıklayınız 

 

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İş Güvenliği Uzmanları Maaşları 2019

Yayınlanma tarihi

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Maaşları 2019

İş güvenliği uzmanlarının en çok merak ettiği konulardan biri 2019 yılında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının maaşı ne kadar olur? 2019 yılı iş güvenliği maaşları açıklandı. 2019 yılında iş güvenliği uzmanları asgari maaşları 4500 olarak belirlendi.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı 2019

A sınıfı çok tehlikeli sınıf olarak geçmektedir. Doğal olarak C ve B sınıfı iş güvenliği maaşlarına bakıldığında oldukça yüksektir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları 2019 baktığı işyeri sayısına, işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir. Yani A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aldığı maaşı gösterecek sabit bir fiyat yoktur. A sınıfı iş güvenliği uzmanları arasında 5 bin TL maaş alanlar olduğu gibi kurum sayısını artırarak aylık 50 bin TL gelir sağlayanlar da bulunmaktadır.


B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı 2019

B sınıfı sertifikası olan uzmanlar için de net maaş miktarı söylemek çok mümkün değildir. Aynı şekilde bakıldığı zaman B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı maaşı 2019 yılında işyeri sayısı, çalışan sayısına göre maaşı farklılık gösterebilir. Yani bu uzmanın kendi kapasitesi ile ilgili bir durumdur. Ortalama olarak 3 bin – 5 bin TL arasında maaş alan B sınıfı iş güvenliği uzmanları ilgilendiği kurumların sayısını artırarak aylık gelirlerini 20 bin TL’ye çıkartabilirler.


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşı 2019

C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı için sabit bir rakam söylenebilir.  C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı 2019 yılında 4.500 TL olarak belirlendi.

Ayrıca C sınıfı uzman da birden fazla işyerinde çalışarak maaşının yüksek olmasına katkı sağlayabilir. Bir işyerinde çalışan ya da OSGB’ye bağlı olarak çalışan uzmanlara ödenecek aylık maaş genelde en az asgari ücret üzerinden ödenmekte. Bu da 2018 yılı için 1.600 TL civarındadır. Ancak ortalamaya bakıldığında C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları genel olarak 2000-2500 civarındadır.

İlginizi Çekebilir:  Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Kısaca Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 2019 yılında 4500 TL asgari ücret alacaklar. Tabi ki bu miktar çalıştığınız kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. 

İş sağlığı güvenliği uzmanı olmak isteyenleri bu linke bekleriz iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır en ince ayrıntısına kadar linkten inceleyebilirsiniz. 

Devamını oku

Trending