Takip Edin

OSGB Duyuruları

Meslek Hastalığı Nedir ?

Yayınlanma tarihi

-

Meslek Hastalığı Nedir ?

Meslek Hastalığı Nedir ?

Bir meslek hastalığı, iş ortamınızın veya işinizle ilgili faaliyetlerin neden olduğu bir sağlık durumu veya bozukluğudur.(örn. Kanser, kas-iskelet sistemi bozuklukları, travma sonrası stres vb.). ÇSGB‘nin resmi web sitesinde meslek hastalığının daha geniş tanımlarını bulabilirsiniz.

Meslek Hastalığı Tespiti

Meslek hastalığını tespit etmek oldukça karmaşık bir bir konudur. Meslek hastalığını tespit ederken bir çok kriter dikkate alınmalıdır. Meslek hastalığının varlığının sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekir. Ancak bu tek başına yeterli olmaz. Şöyle ki; SGK ile anlaşması olan bir sağlık kuruluşundan sağlık kurulu raporu alındıktan sonra bu rapor SGK’ya verilir ve son kararı yine SGK bünyesindeki kurum sağlık kurulu verir. SGK kararını verirken hem raporu inceler hem de gerek görürse işyerindeki çalışma şartlarını ve bunun tıbbi sonuçlarını içeren denetim raporunu ve diğer belgeleri de inceler.

Meslek Hastalıklarına Neden Olan Faktörler

 • Biyolojik ajanlar – bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, böcekler, bitkiler, kuşlar, hayvanlar, insanlar vb.
 • Kimyasal maddeler-berilyum, kurşun, benzen, izosiyanatlar, vb.
 • Ergonomik sorunlar – tekrarlayan hareketler, iş istasyonunun hatalı kurulumu, zayıf aydınlatma, araçların zayıf tasarımı, vb.
 • Fiziksel ajanlar – iyonize ve iyonlaştırmayan radyasyon, manyetik alanlar, basınç aşırılıkları (yüksek basınç veya vakum), aşırı sıcaklıklar, gürültü, titreşim vb.
 • Psikososyal sorunlar-stres, şiddet, zorbalık, taciz, tanıma eksikliği vb.Aşağıdakileri içeren bir meslek hastalığının gelişimini belirleyen diğer faktörler vardır:
 • Vücuda giren doz veya doz miktarı
 • Süresi veya maruz kalma süresi
 • Vücuda giriş yolu
 • Kimyasalların toksisitesi
 • Vücuttan kaldırılması
 • Biyolojik varyasyon (bireysel duyarlılık)
 • Sinerji (örn. Sigara, alkol kullanımı, diğer kimyasallara maruz kalma) gibi etkileşimin etkileri .
 • Tehlikeli maddeye maruz kalmak sadece bir kerede ya da sadece çok küçük miktarlarda meydana gelebilir ya da maruziyet günlük ve / veya çok büyük miktarlarda olabilir. İşteki hafta veya yıl sayısı, maruz kalma derecesinin bir tahminini sağlayabilir. Genel olarak, maruziyet ne kadar yüksekse (süre ve / veya miktar), sağlık etkisi geliştirme riski o kadar yüksektir
İlginizi Çekebilir:  Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Meslek Hastalığı Örnekleri

ÖRNEK

Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “silikoz” , “Pnömokonyoz”, “Antrekozis” gibi hastalıklar işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen meslek hastalıklarından sayıldığı gibi sıtma savaş işyerlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları “şarbon” son yıllarda gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde de görülen “kuş gribi” gibi hastalıklarında işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelmesi nedeniyle meslek hastalığı sayılmaktadır.

Meslek hastalığının tespiti

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.
Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirler, herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Sosyal Güvenlik Kurumunun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığının bildirilmesi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Bildirim doğrudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yada e-Sigorta ortamında yapılabilir. Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.

İlginizi Çekebilir:  Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

ÖRNEK

02/05/2008 Cuma günü “silikoz” teşhisli meslek hastalığına tutulduğunu hekim raporundan öğrenen Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların işvereni ya da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu öğrendiği günden itibaren 06/05/2008 Salı günü sonuna kadar Kuruma bildirmesi gerekmektedir.

Kanunun 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edileceği öngörüldüğünden, öncelikle meslek hastalığının Kuruma bildirilip bildirilmediğinin araştırılması, süresi içinde bildirilmemiş ise, Kurumun haberdar olduğu tarih itibariyle herhangi bir masrafın yapılıp yapılmadığı, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenip ödenmediğinin araştırılması, şayet yapılmış bir masraf tespit edilirse sigortalının işvereninden veya işveren durumundaki Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıdan alınması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu kimseler tarafından madde metninde öngörülen süre içinde meslek hastalığının Kuruma bildirildiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılmayan tedavi masrafları ile ödenmeyen geçici iş göremezlik ödeneklerinin ise, Kanunda aksine bir hüküm olmadığından bu tarihten sonra karşılanması gerekmektedir.

Meslek Hastalıkları Nasıl Önlenir ?

Tehlikeleri nasıl ortadan kaldıracağınızı ve iş yerinizdeki riskleri nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için  ÇSGB ve diğer sağlık ve güvenlik kurumları ile sağlayıcılarından gelen bilgileri kullanın. Bazı tehlikeler ve bunların kontrolleri mevzuatta özellikle belirtilecektir. Her durumda, işverenin gerekli özeni gösterme görevi vardır ve “işyerinde yaralanma veya kazaların önlenmesi için belirli koşullar altında tüm makul önlemleri almaktan” sorumludur.

Bir tehlikeyi kontrol etmek için net bir yolun bulunmadığı durumlarda ya da mevzuat bir sınırlama ya da yönerge uygulamıyorsa, “iyi uygulama” ya da “iyi uygulama” ne ilişkin mesleki hijyenist ya da güvenlik uzmanı gibi iş sağlığı profesyonellerinden rehberlik etmelisiniz. standart uygulamada “bu durumda çalışırken.

İlginizi Çekebilir:  İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

Genel olarak:

 • İşyerinizdeki tehlikeler hakkında bilgi edinin (örneğin, hangi ürünlerin kullanıldığını öğrenin, ağır kaldırma gibi eylemlerin bedeni nasıl etkileyebileceğini, vs. öğrenin).
 • İşverenler, çalışanları iş yerindeki tehlikelerden korumak için tasarlanmış sistemler, programlar, prosedürler ve uygulamaları geliştirmelidir – ve çalışanları izlemelidir .
 • Çalışanlara tüm sağlık tehlikelerini ve maruz kalmalarını iletin. Mevcut tehlikeler için uygun bilgi ve eğitimi sağlayın.
 • İşe bağlı olabileceğini düşündüren özelliklere sahip olabilecek yaralanma veya hastalıkları araştırmak için sağlık çalışanlarıyla çalışın. (Örneğin, çalıştığınız yerde, iş yaptığınız yerde ve hangi ürünlerle çalıştığınızı söyleyin).
 • Çalıştığınız tüm iş ve sektörlerin bir listesini tutun.

Meslek hastalıklarının ofislerde görülme olasılığı da oldukça fazladır ofislerde iş sağlığı ve güvenliği yazımızda ofis içerisinde meslek hastalığına karşı almanız gereken önlemleri bulabilirsiniz.

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşe Giriş Sağlık Raporu

Yayınlanma tarihi

-

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

Sağlık raporu işe giriş için alınması gereken zorunlu bir belgedir.

Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır ?

Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağılı ve Güvenliği Yasası gereğince OSGB İşyeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygunluğunu değerlendirir. Daha sonra işe giriş periyodik muayene formunu doldurarak çalışmaya elverişlidir onayı verir.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İş İçin Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır ?

Anayasanın 6331 sayılı yasasının ” Sağlıklı Gözetin” başlıklı 15. maddesine göre iş verenler işçilerine;
• İşe girdiklerinde
• İş değişikliğinde
• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştıktan sonra işe dönüş talebi halinde
• İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu almak zorundadırlar.

İlginizi Çekebilir:  İşe Giriş Sağlık Raporu

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri İçin Sağlık Raporu

Ancak iş için sağlık raporu nasıl alınır konusunda bahsettiklerimiz hakkında istisnai bir durum mevcuttur. Geçtiğimiz sene çıkartılmış olan Torba Yasa ile 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinde de sağlık raporu alınabilmektedir.

Başka bir anlatım ile şayet ondan az sayıda çalışanınız varsa ve örneğin ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız sağlık raporu olarak işçinizin aile hekimi veya bir devlet hastanesinden alacağı sağlık raporunu kabul edebilmektesiniz. Ancak özellikle belirtmek gerekirse bu sadece az tehlikeli işyerleri ile ondan az sayıda çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Şayet maden, fabrika gibi tehlikeli veya depoculuk faaliyetleri gibi tehlikeli işlerde çalışan sayınız bir iki kişi bile olsa sağlık raporu işyeri hekiminden alınmak zorundadır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastanelerden Alınabilir Mi?

Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi de işçiler için alınmak istenen sağlık raporunun özel hastanelerden temin edilip edilemeyeceğidir. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor. Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.
Ne yazıktır ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi için bu kadar hayati öneme sahip olan periyodik kontrolleri ne işçilerimiz ne de işverenlerimiz önemsemektedir. İşe giriş için gerekli olan sağlık raporu almak halen bürokratik bir engel ya da zaman kaybı olarak görülmektedir. Sağlık raporu alma işlemini işçiler ikametgah vermek gibi, personel müdürlükleri de evrak toplama işi olarak görmekteler. İşçiler “Bana bir şey olmaz!” mantığı ile hareket etmektedirler. Ancak her sene ülkemizde 2 binin üzerinde ölümlü iş kazası olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir:  Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İşe giriş sağlık raporu ücreti,İşe giriş sağlık raporu aile hekimi,İşe giriş sağlık raporu örneği,işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesiişe giriş sağlık raporu veren hastaneler

Devamını oku

OSGB Duyuruları

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik

Yayınlanma tarihi

-

İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği Değişikliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik (12 Mart 2019)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Resmî Gazete

12 Mart 2019 SALI

Sayı : 30712

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “08.11.06”, “28.30.16”, “47.24.01”, “47.25.01”, “47.26.01”, “47.54.90”, “47.62.03”, “47.81.02”, “47.81.05”, “47.81.90”, “47.89.05”, “52.29.01”, “56.10.18”, “88.91.01”, “88.99.08”, “93.29.02” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “43.22.01”, “47.11.03”, “47.81.01”, “47.81.03”, “47.81.04”, “47.81.06”, “47.81.07”, “47.89.02”, “47.89.03”, “47.89.06”, “47.89.07”, “47.89.08”, “47.89.09”, “47.89.11”, “47.89.12”, “47.89.14”, “47.89.15”, “47.89.16”, “47.89.17” ve “56.10.05” satırları yürürlükten kaldırılmış; “23.99.09” satırından sonra gelmek üzere “23.99.10” satırı, “43.22.05” satırından sonra gelmek üzere “43.22.06” ve “43.22.07” satırları, “47.11.02” satırından sonra gelmek üzere “47.11.05” ve “47.11.99” satırları, “47.81.12” satırından sonra gelmek üzere “47.81.13” satırı, “47.89.19” satırından sonra gelmek üzere “47.89.20”, “47.89.21” ve “47.89.22” satırları, “56.10.19” satırından sonra gelmek üzere “56.10.20” ve “56.10.21” satırları, “85.59.15” satırından sonra gelmek üzere “85.59.16” satırı ile “86.90.16” satırından sonra gelmek üzere “86.90.17” satırı eklenmiştir.

Tehlike Sınıfları Tebliğ

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

İşyeri Tehlike sınıflarının  listesine tam olarak  buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir:  İşe Giriş Sağlık Raporu
Devamını oku

OSGB Duyuruları

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Yayınlanma tarihi

-

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvenlik Sağlık İşaretlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Güvenlik ve sağlık işaretleri iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlar ve ortamda bulunan diğer insanlara bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretler olarak tanımlanır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinde de bahsedildiği üzere bu işaretler  2e ayrılmaktadır;

1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; Yasaklayıcı, uyarıcı, emredici ve acil kaçış yolları ve ilkyardım bölümlerinin yerlerini belirten levhalardır.
2. Geçici işaretler; Gerekli durumlarda kullanılmak üzere (örneğin çalışanların acil tahliyesi vs.) ışıklı işaretler, sesli sinyaller, el işaretleri veya sözlü iletişim şeklinde kullanılabilir.
Güvenlik sağlık işaretleri kendi amaçlarına göre renklendirilecektir. Yönetmelikte nasıl olmaları gerektiğine dair bilgiler verilmiştir.

Yasaklayıcı işaretler; Daire şeklinde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve diyagonal çizgi şeklinde olur.

 

Yangınla Mücadele İşaretleri; Dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

Uyarı işaretleri; Üçgen biçiminde, sarı zemin üzerine siyah piktogram ve siyah çerçeve

Güvenlik sağlık işaretleri

Emredici işaretler; Daire şeklinde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri 2

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri; Dikdörtgen veya kare şeklinde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram

Güvenlik Sağlık İşaretleri

Güvelik ve sağlık işaretlerinden bahsederken, çalışanlar üzerinden sınırlandırmak doğru değildir. Aslında tüm yaşam alanlarında (binalar, okullar, hastaneler, kamu kurumları, özel işyerleri, yollarda trafik işaretleri gibi), insanların yaşam kalitesini koruyan, tehlikelere karşı uyaran, bulunulan yer hakkında bize bilgiler veren işaretlerdir. Örneğin; bir inşaat sahasına girerken girişe asılan emredici işaretler, yalnızca orda çalışanları değil, inşaat alanına girmek zorunda olan herkesi kapsamaktadır. Levhada bulunan baret tak işaretine herkes uymak zorundadır. Veya elektrik panosu üzerinde bulunan uyarı işareti, bizi orda ki tehlikeye karşı uyaran bir işarettir ve o ortamda bulunan herkesin buna uyması önem arz etmektedir.
Sabit ve kalıcı işaretler yönetmelik gereği zorunlu olan işaretlerdir.

İlginizi Çekebilir:  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

Güvenlik ve sağlık işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi aşağıdaki şekildedir:

 • Çalışanların güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanlarla birlikte işçi olmayanların da güvenlik tedbiri almalarını sağlar.
 • Çalışanların sürekli olarak dikkatli olmasını sağlar.
 • Çalışanların düzenli ve bilgili çalışmasını sağlar.
 • Çalışanların ele aldıkları işin düzgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar.
 • Bilgilendirici, hatırlatıcı ve uyarıcı özellikler taşımaktadırlar.

Güvenlik Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İçin Tıklayınız 

 

Devamını oku

Trending