Takip Edin

İş Kazaları

İş Kazalarının Nedenleri

Yayınlanma tarihi

-

İş Kazası Nedenleri

İş Kazası Nedenleri

Genel olarak iş kazası ve kaza kavramı kavramı herhangi bir kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen,beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir. Kaza dış kaynaklı olup ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır.

İş Kazasını oluşturan 4 temel faktör ;

1) İnsan: Hatalara neden olan insan faktörü

2) Makine: Uygun olmayan, koruyucusuz ekipman, makine, tezgah, tesisi gibi fiziksel faktörler

4) Ortam-Çevre: Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler,

5) Yönetim: Yönetimsel faktörler

5510 Sayılı Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

5510 Sayılı kanuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İş Kazası Nedenleri Genel Olarak 2’e ayrılmakdadır.

 • Güvensiz Davranışlar
 • Güvensiz Durumlar

Güvensiz Davranışlar

 • İşi bilinçsizce yapmaya çalışmak
 • Makina koruyucuları olmadan çalışmak
 • Aşırı hızla çalışmak
 • Kişisel koruyucu donanımlar olmadan çalışmak
 • İş uygun olmayan makineleri kullanmak
 • Dalgın ve dikkatsiz olmak
 • Görev dışı iş yapmak
 • Yetki ve izin olmadan tehlikeli bölgeye girmek
 • İş disiplinine uyum sağlamamak
 • Aşırı hızlı araç kullanmak

İnsanın çalışma faaliyeti göstermesi ve makileri kullanarak üretim yapması, solunum, dolaşım, kas metabolizması, sindirim, salgı ve merkezi sinir sistemine ait fonksiyonlarının işleme düzeyi ile paralel olarak sürmektedir.İnsanın yapısı gereği  günlük çalışma süresince belli bir düzeyde enerji harcayarak, belirli ölçülerde iş yapabilme kabiliyetine sahiptir. İnsan organizmasına iş gücü ve fiziksel iş kabiliyetinin üstünde yüklenmek yorgunluğa ve yorgunluğun sonunda eylemlerin aksamasına sebeptir. Bu durum zamanla dikkatsizlik ve dağınık çalışmayı getirmektedir. Doğal olarak fazla iş yükünün omuzlara binmesi sonucu iş kazası kaçınılmaz olur.

Üretim sürecinde çeşitli alet ve araçlar kullanan, ölçme, kontrol, düzenleme işlevlerini yerine getiren insan, sürekli algılama ve tepki gösterme durumundadır. Bu nedenle çalışan insanın merkezi sinir sisteminin ve duyu organlarının uyanık olması, söz konusu işlevleri yerine getirebilecek yetenekte olması gereklidir. İnsanın doğal yapısı gereği bu yeteneklerin belli ölçülerin ve sınırların ötesine geçmesi olanaklı değildir. İnsanın bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının saptanması sonucunda insanın makina ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır.

İlginizi Çekebilir:  Ülker'de Yaşanan İş Kazası

Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz davranışların nedenlerini oluşturmaktadır. Denge duygusunun az olması, kas gücünün ve bazı beden kısımlarının iyi gelişmemiş olması veya bazı uzuvların dengesiz gelişmesi ya da çeşitli hastalıklar sonucu çalışma yaşamına gelinceye kadar insanın yıpranmış olmasından dolayı yetenek azlığı, el becerisi yetersizliği, sinir sistemi ile yönetilen bütün beden hareketlerinin akıcı çalışmasını engelleyen hatalar ve eksiklikler güvensiz davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Üretim sürecine katılan insanın yapmakla görevli olduğu işi, onun fiziksel güç ve zihinsel kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, iş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine neden olacak şekilde tekdüze özellikler gösteriyorsa ya da yapılan işin gerektirdiği ölçüde besin enerjisi sağlanamadığından organik bir zorlanma söz konusu ise, güvensiz davranışların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.

İnsanın yapmakla yükümlü olduğu iş için gerekli ve yeterli eğitim görmemiş ya da yeterli beceri ve deneyim kazanmamış olması, yaptığı işin kendisine pis, zor ya da sevimsiz görünmesi ve çalışanın kişilik özellikleri dikkate alınmadan iş verilmesi nedeniyle işe uygun işçi ya da işçiye uygun iş düzeni kurulmamış olması güvensiz davranışlara kaynaklık etmekte ve iş kazası nedenlerini ortaya çıkarmaktadır.

Çalışan insanın kişiliği, fizyolojik ve psikolojik yapısı, iş yükü, işin niteliği ve çalışma yöntemleri yanında işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etmenlerde güvensiz davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı ve yapılan işin türüne göre değişik nitelikler kazanan çevre koşulları çalışan insanın sağlığını geçici ya da sürekli olarak etkilemektedir.

Çalışan insanı etkileyen çevre koşulları geniş anlamda düşünüldüğünde; işçinin aile yapısı ve sorunlarından oturduğu eve ve beslenmesine, işe gelip gidişinde kullandığı taşıt araçlarından, yolun uzunluğuna kadar birçok etkeni içermektedir. Ayrıca, işyerindeki ücret ödeme biçimi, ücret düzeyi, vardiya sistemi, işletme büyüklüğü ve yönetim şekli çalışan insanın davranışlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında bulunmaktadır. Çalışan insan, çoğu kendi dışında oluşan etmenlerden olumsuz yönde etkilenerek güvensiz davranışlarda bulunabilmektedir.

İlginizi Çekebilir:  En Sık Görülen İş Kazaları

İşyerinde çalışanın etkilendiği çalışma koşulları genel olarak sıcaklık, nem, buhar, toz, ışık, gürültü, titreşim, toksit sıvı ve katılar, atmosferik basınç, iyonizan radyasyon gibi etkenlerden oluşmaktadır. Genel olarak çevrenin normal yaşama uygun fiziksel bileşimini değiştiren özellikler taşıyan kimyasal etmenler; çalışma ortamına havayla, gıdayla veya işçinin dış ortamla ilişkide bulunan beden kısımları ile karışmaktadır. Çalışma ortamının kimyasal yapısının değişimi, işyerinde kullanılan veya bulunan solvent, boya, çeşitli tozlar gibi kimyasal maddelerden oluştuğu gibi, mor ötesi ışınlardan ileri gelen ozon ve radyoaktif parçacıklardan ayrılan radon gibi bir kısım fiziksel olayların sonucunda da oluşabilmektedir. Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, gürültü, kirli hava gibi olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağırlaşmasına, duyu organlarının yetersiz kalmasına neden olmakta ve bunun sunucunda da güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ortamı sadece makinaların bulunduğu bir ortam değil, makinaları çalıştıran, onaran, sürekli olarak bakım ve kontrollerini yapan insanın da bulunduğu bir ortamdır. Bu nedenle çalışma ortamındaki yukarıda belirtilen fiziksel ve kimyasal etmenler, çalışan insanın sağlığına zarar verdiği gibi uzun dönemde organik yeteneklerini kaybetmesine de neden olmaktadır. Böyle bir ortamda ise iş kazalarının oluşması her an olasıdır. Bu koşullar düzeltilmeden iş kazalarının düzeltilmesi olanaklı değildir.

Güvensiz Durumlar

 • Sağlıksız ve hijyenik olmayan çalışma ortamları
 • Topraklanmamış elektrik makineleri
 • Yapılan iş uygunsuz olan iş aletleri
 • Güvensiz Çalışma Yöntemi
 • Topraklanmamış Elektrik Makinaları
 • Kontrol ve Testleri Yapılmamış
 • Basınçlı Kaplar
 • Tehlikeli Yükseklikte İstifleme
 • Kapatılmamış Boşluklar
 • İşyeri Dağınıklığı
 • Koruyucusuz Makina, Tezgahlar
 • Patlayıcı Maddeler

Güvensiz davranışların yanı sıra iş kazalarının birinci dereceden genel nedenlerini oluşturan temel etkenlerden birisi de işyerlerindeki güvensiz koşullardır. İşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır.

İlginizi Çekebilir:  2018 İş Kazası İstatistikleri

Üretim sürecinde kullanılan her türlü alet, araç ve makina çalışan insanın yeteneklerine uygun nitelikte değilse, makina ve tezgahların koruyucuları bulunmuyorsa, göstergeleri kolay okunur ve anlaşılır özellikler taşımıyorsa, kumanda mekanizmaları güvenli ve kolay kullanılamıyorsa, bakım ve kontrolleri zamanında ve gereği gibi yapılmıyorsa, amacı dışında ve kapasiteleri üzeride kullanılıyorsa güvensiz koşulların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olmaktadır.

İşyerlerindeki olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenlerin oluşturduğu çevre koşulları çalışan insana etkileri nedeniyle güvensiz davranışların oluşmasına kaynaklık ettiği gibi işyerlerindeki güvensiz koşullarında başında gelmektedir.

Üretimde kullanılan teknolojinin niteliği güvensiz durumların başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Geri ve eski teknoloji ile üretim yapan işyerlerinde iş kazalarının yoğunlaştığı görülmektedir. İşyerlerindeki güvensiz koşulların nedenlerini oluşturan geri ve eski teknolojiye dayalı olarak kurulan işyerlerinde, kuruluş da var olan güvensiz durumlar ve sağlıksız koşulların sonradan düzeltilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması güç ve pahalı olmaktadır. Böylece sağlıksız ve güvensiz koşulları içeren işyerleri kurulduğunda genellikle bu olumsuz koşulların sürüp gittiği ve bu niteliklerdeki işyerlerinde iş kazalarının önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir.

Makina ve tezgahların koruyucu sistemlerinin bulunmaması yanında, amacı dışında ve kapasitelerinin üzerinde kullanılması, bakım ve kontrollerinin zamanında ve gereğince yapılmaması güvensiz koşulların oluşmasına neden olmaktadır. Makina ve tezgahların yerleşim düzeninde, hammaddelerin ve üretilen ürünlerin depolama, istifleme, yükleme ve taşınmasında yapılan yanlışlıklar ve noksanlıklar ile genelde işyeri düzensizliği güvensiz durumların oluşmasını doğurmaktadır.

İşyerinde üretimde kullanılan teknolojiden makina ve tezgahlara, çeşitli araç ve cihazlardan el aletleri ve yardımcı ekipmana, işyeri düzeni ve depolamadan bakım ve kontrollere kadar birçok aşamada güvensiz durumlar ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda da iş kazaları oluşmaktadır.

Değişken bir nitelik taşıyan üretim süreci boyunca yönetim ve denetim eksiklikleri ile işçi ve işverende iş güvenliği bilincinin yeterince oluşmaması iş kazalarının oluşmasında birinci dereceden nedenlerini oluşturmaktadır. Birinci dereceden nedenlerin sonucu olarak ortaya çıkan güvensiz davranışlar ve güvensiz durumlar ise iş kazalarının ikinci dereceden nedenlerini oluşturmaktadır. Bu nedenleri ortadan kaldırmadan iş kazalarının önlenmesi ise olanaklı değildir.

İş Kazası bildirmeme cezası tüm ayrıntılı bilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

İş Kazaları

İşyerinde Kaza Geçirdim – Şimdi Ne Yapmalıyım?

Yayınlanma tarihi

-

İşyerinde Kaza Geçirdim

İşyerinde bir kaza geçirdim – şimdi ne yapmalıyım? Hızlı ve kullanışlı bir rehber

Herkesin bildiği gibi, bir kazanın gerçekleşmesini beklemek yerine kazaları önlemeye çalışmak her zaman daha iyidir. İşyerinde güvenliğiniz hakkında endişeleriniz varsa, bunu işvereninize bildirmeli ve konunun araştırılmasını ve sorunun ele alınmasını talep etmelisiniz. İşvereniniz endişelerinizle ilgilenmezse, konuyu sendika temsilcinize veya İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticisine veya yerel otoriteye rapor edebilirsiniz.

İşyerinizin güvenliği ile ilgili endişeleriniz varsa, ancak bundan sonra ne yapacağınızı veya kime bildirimde bulunacağınızı bilmiyorsanız, Efor OSGB uzmanlarda oluşan destek ekibiyle  çekinmeyin; gerekli adımları atmanıza yardımcı oluruz.

Bununla birlikte, işte ya da işinizle ilgili bir kazaya karışmışsanız, bir hak iddia etme sürecinde size yardımcı olabilmemiz ve size yol gösterebilmemiz için kesinlikle uzmanlarda oluşan ekibimizden biriyle konuşmalısınız.

Şirket tarafından çalışıyorsanız (geçici ve yarı zamanlı çalışanlar dahil), iş kazası için başvuruda bulunabilirsiniz ve ne tür bir yaralanma geçirdiyseniz, örneğin bir düşme, yada herhangi bir nesneye takılarak düşme için hak talebinde bulunabilirsiniz. Çalışırken, makine veya ekipmanın neden olduğu bir kaza, kaldırma vb. nedenlerden kaynaklanan kazalar ve ne tür bir işyerinde çalıştığınız, örneğin şantiye, fabrika, depo, ofis, araç vb. belirterek şikayet talebinde bulunabilirsiniz.

Ancak, her durumda, kazanın işvereninizin hatası olduğunu kanıtlamanız gerekecek ve bunun için kanıtlara ihtiyacınız olacak. Talebinizin en iyi başarı şansına sahip olduğundan emin olmak için işteki bir kazadan sonra yapmanız gerekenlerle ilgili olarak bazı “yapılacaklar” ve “yapılmayacaklar” ın altını çizdik.

Yap:

1. Kazayı işvereninize bildirin

Kazayı, kazadan sonra mümkün olan en kısa sürede işvereninize, yöneticinize veya amirinize bildirin. Kazayı rapor edemiyorsanız, kazanın bir meslektaşı veya bir yönetici veya amir tarafından bildirildiğinden emin olun. Kaza, olanları tam olarak bildirerek şirketin kaza defterine kaydedilmelidir. Şirketin bir kaza kitabı bulunmuyorsa, kazanın ayrıntılarının bir şekilde bir yönetici veya amir tarafından kaydedildiğinden emin olun.

İlginizi Çekebilir:  Ülker'de Yaşanan İş Kazası

2. İşvereninizden tıbbi yardım isteyin

İşvereninizden, örneğin atanmış ilk yardım memurundan ve sonra doktorunuzdan (ve gerekirse hastaneden) tıbbi yardım isteyin. Eğer bir yaralanmaya maruz kalırsanız, tıbbi yardım istemeniz çok önemlidir, ancak iddia açısından bu yaralanmaların ve bunların nedenlerine dair resmi bir sicile sahip olmak hayati önem taşır.

3. Fotoğraf çekmek

Mümkünse kaza mahallinin ve yaralanmaların fotoğraflarını veya videolarını çekin. Bunlar, vakayı değerlendirmek için ve ayrıca tıp uzmanının muayenede incelemesi için faydalı olacaktır.

4. Kazaya tanıkların iletişim bilgilerini alın.

Tanığın kazayı ve davanızı destekleyecek ne olduğunu açıklaması istenecektir.

5. Kazayı Ayrıntılı Olarak Yazın

Kazayı ayrıntılı olarak yazın ve yaralanma ve kayıplarınızın bir günlüğünü tutun. Ayrıca kazanın taslak planını da hazırlamanız gerekir. Unutmayın, hesabınıza ve günlüğünüze ne kadar fazla ayrıntı eklenirse, davanızı desteklemenin kanıtı o kadar faydalı olacaktır.

Yapma:

1. İşvereninizin harekete geçmesi konusunda endişelenmeyin

İşvereninizin aleyhinize harekete geçmesi konusunda endişelenmeyin çünkü yaralanmalarınız için bir iddiada bulundunuz. Bir işverenin size karşı harekete geçmesi ya da sizi işten çıkarması yasalara aykırıdır ve bunu yapmak için herhangi bir girişimde bulunursanız işveren aleyhinde bir hak talebinde bulunursunuz.

2. Şirket üzerinde veya insanların işleri üzerinde etkisi olduğunu iddia ettiğiniz için endişelenmeyin.

Bir çalışanın kaza yapması durumunda her şirketin kapsayacak sigortasının olması kanundur. Bu nedenle, bu sigorta poliçesi işverene değil size tazminatı ödeyecektir.

3. Sorumluluk Kabul Etmeyin

İşvereninizle veya iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınız da dahil olmak üzere şirketteki diğer herhangi bir kişiyle kaza için kimin suçlu olduğunu kabul etmeyin veya sorumluluk kabul etmeyin. Bazen kimin suçlu olduğu belli değildir ve kimin suçlu olduğunu teyit etmeden önce soruşturma yapılması gerekebilir. Bu nedenle, kazanın tam şartları bilindiğinde ve değerlendirilebildiğinde uzman kişisel yaralanma avukatınıza kimin hatalı olduğu konusunda tartışma bırakın;

İlginizi Çekebilir:  En Sık Görülen İş Kazaları

Düşünmeniz için bir tane “yap” ve “yapma” var. Durumunuz için endişelenmenize gerek kalmaması için 0161 749 9000 numaralı uzman kişisel yaralanma avukatlarımızdan birini arayın. Her adımda sizinle ve davanızla ilgileneceğiz ve ihtiyacınız olan tıbbi yardımı ve kazanızdan sonra hak ettiğiniz tazminatı aldığınızdan emin olacağız.

Devamını oku

İş Kazaları

En Sık Görülen İş Kazaları

Yayınlanma tarihi

-

En Sık Görülen İş Kazaları

En Sık Görülen İş Kazaları

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliklerini yerine getirmek oldukça önemlidir. İş kazaları çalışma hayatında sıklıkla karşılaştırdığımız unsurlar arasındadır. En yaygın işyeri yaralanmaları ve bunları önlemek için  en çok talep edilen konulardan birini sizlerle paylaşıyoruz. Çalışırken dikkat etmeniz gerek en sık görülen iş kazaları listemizi okumaya devam edin.

Ciddi iş yeri yaralanmaları çok yaygındır. 2013’te 4,405 yaşadıkları iş kazası sonucu hayatlarını kaybettiler ve milyonlarca kişi ölümcül olmayan ciddi yaralanmalara maruz kaldı. Türkiyede hergün küçük yada büyük çaplı iş kazalarına şahit oluruz. Çoğu işçi hergün dönmemek üzere işe giderek evden çıkıyorlar.

İş hayatındaki en yaygın 10 yaralanmadan çoğu herhangi zamanda günlük hayatımızda bile başımıza gelebilecek kazalardır. Güvenli bir iş ortamı sağlamak sadece işverenin sorumluluğunda değil, her çalışanın aynı zamanda işteyken dikkatli olma sorumluluğunu da taşır.

En sık görülen iş kazası örnekleri aşağıda ki gibidir:

1. İşyerinde Şiddetli Davranışlar – Ofis politikaları ve diğer tartışmaların neden olduğu saldırılar ciddi yaralanmalara neden oldu. İşyerinde şiddet çalışanlarının eğitimi ve şüpheli faaliyetlere dikkat edilmesi konusunda çalışanların titizliği bu olayların uzak tutulmasına yardımcı olabilir.

2. Tekrarlayan Hareket Yaralanmaları – Bu tür bir işyerinde yaralanma, uzun vadede daha az belirgin ama kesinlikle zararlı olan iş kazaları. Bilgisayarda  24/7 yazmak ve kullanmak gibi tekrarlayan hareketler, sırt ağrısına, görme sorunlarına ve karpal tünel sendromuna neden olan kasları ve tendonları zorlayabilir. Çalışan eğitimi ve uygun ergonomik ekipmanın kullanılması bu olayların düşük tutulmasına yardımcı olabilir.

3. Makinelerle Yaşanan Kazalar – Bu yaralanma tipi, genellikle ağır ekipman ve makinelerin kullanıldığı bir fabrikada meydana gelir. Kıyafet, ayakkabı, parmak ve saç, hiçbir önlem alınmadığında günlük ekipmana göredir. Bu ekipmanlardan kaçınmak için koruyucu donanım ve kişisel detaylara dikkat edilmelidir.

İlginizi Çekebilir:  Ülker'de Yaşanan İş Kazası

4. Araç Kazaları – Ticari amaçlarla seyahat eden çalışanlar, bazıları ölümcül olabilen trafik kazalarında sıklıkla yaralanmaktadır. Çalışana güvenli sürüş eğitimi verildiği takdirde yaşanan iş  kazalarının azaltması muhtemeldir.

5. Nesnelere Çarpma – Bu durumlarda, yanlışlıkla duvarlar, kapılar, dolaplar, cam pencereler, masa, sandalyeler vb. Gibi somut nesnelere çarptığında meydana gelir. Baş, diz, boyun ve ayak yaralanmaları genel sonuçlardır. Çalışanın ve işverenin, çalışma ortamını tehlikelerden uzak tutmaya odaklanırken, bu tür yaralanmaların önlenmesinde kilit öneme sahiptir.

6.Düşen Nesne Yaralanmaları – Raflardan düşen veya başka bir kişi tarafından düşürülen nesneler çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kafa travmaları bu tip kazaların ortak bir sonucudur. Çalışanın ve işverenin, çalışma ortamını tehlikelerden uzak tutmaya odaklanırken, bu tür yaralanmaların önlenmesinde kilit öneme sahiptir. Tabii ki, baret gibi uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı, çalışanı güvende tutmada etkili olabilir.

7. Reaksiyon Yaralanmaları – Bunlar, düşmeden kayma ve düşmeden kaynaklanan yaralanmalardır. Bu olaylar kas yaralanmalarına, vücut travmalarına ve çeşitli diğer tıbbi sorunlara neden olabilir. Bu tür olayları önlemek zor olabilir, ancak çalışanların çevrelerindeki ortamda neler olup bittiğine dikkat etmesi önemlidir.

8. Yüksekliklerden Düşmek – Bu düşme tipi çatılar ve merdivenler gibi yüksek bir alandan meydana gelir. Kayma ve düşme kazalarından veya hatalı ekipmandan kaynaklanabilir. Bu tür kazalar, uygun kişisel koruma donanımları, eğitim ve çalışanların özen gösterilmesiyle azaltılabilir.

9. Kayma / Açma – İşyeri yaralanmalarının 9 numaralı nedeni, bu durum ıslak ve kaygan zeminlere düşme veya yerde yatan bir şeyin üstüne düşme anlamına gelir. Etraflarında olup bitenlere dikkat etmek çalışanlar için gereklidir ve işverenlerin dökülün maddelere karşı derhal temizlenmesini ve tehlikeli olabilecek hiçbir döküntü bulunmamasını sağlamak için güvenlik yönergeleri olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  En Sık Görülen İş Kazaları

10. Aşırı Yaralanmalar – Bu durumlarda işte çekme, kaldırma, itme, tutma, taşıma ve atma faaliyetleriyle ilgili yaralanmaları içerir.

Diğer en sık görülen iş kazası sebepleri; 

1.Düşmelere karşı önlemlerin yetersiz olması

2.Tehlike iletişim standardı

3.İskele, genel gereksinimlerin karşılanmaması

4.Elektrikli endüstriyel araçlar

5.Tehlikeli enerji kontrolü (kilitleme)

6.Merdivenler

7.Elektrik, kablolama yöntemleri, bileşenleri ve ekipmanları

8.Makine ve Makine Koruma sisteminin yetersiz olması

9.Elektrik sistemleri tasarımı, genel şartların yerine getirilmemesi

Eğitim, çalışkanlık ve uygun güvenlik ekipmanları, işyerindeki kazaları ve yaralanmaları azaltmada etkili unsurlardır, ancak işçileri eve güvenli bir şekilde getirmek söz konusu olduğunda, bu yeterli değildir. Eğitim, işyeri güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran şeydir. Ve güvenli bir işyerinde çalışanlar daha huzurlu ve mutlu bir şekilde çalışacaklarıdır. Bu durumda otomatik olarak işletmenizde verimi arttıracaktır.

Devamını oku

İş Kazaları

2018 İş Kazası İstatistikleri

Yayınlanma tarihi

-

İSİG Meclisinin resmi rakamlardan yola çıkarak derlediği 2018 iş kazası istatistikleri oldukça çarpıcı sonuçlar verdi.

Uzmanlara göre bu vahim tablonun önüne geçebilmek için, iş güvenliği alanında yaptırım yetkisi olan bağımsız bir komisyon kurulmalı.

Resmi kayıtlarda bulunan sonuçlara aylara göre derlendiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır ;

İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İşçiler

OCAK: 144
ŞUBAT: 128
MART: 130
NİSAN: 189
MAYIS: 169
HAZİRAN: 151
TEMMUZ: 201
AĞUSTOS: 185 
EYLÜL:
167
EKİM: 179
KASIM: 155
ARALIK: 126

2018 İş Kazası İstatiskleri

2018 İş Kazası İstatistikleri

 

 

İlginizi Çekebilir:  2018 İş Kazası İstatistikleri
Devamını oku

Trending